Ανοδική Αγορά (αγορά-ταύρος) (Bull market)

Ανοδική αγορά (bull market) είναι μια αγορά στην οποία οι τιμές όλων ή ορισμένων ομάδων χρεογράφων ή άλλων επενδυτικών εργαλείων αυξάνονται ή αναμένεται ότι θα αυξηθούν και η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από έντονη αισιοδοξία για το μέλλον της αγοράς.

Οι επενδυτές που παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά είναι γνωστοί ως επενδυτές-ταύροι (bull).