Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο (Balanced portfolio)

Ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο είναι ένα χαρτοφυλάκιο του οποίου οι επενδύσεις συμπεριλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος περιουσιακών στοιχείων όπως π.χ μετοχές, ομόλογα, ETFs κτλ. Οι επενδυτές μπορούν να αποφύγουν […]

Φορολογικοί Παράδεισοι (Tax haven)

Φορολογικοί παράδεισοι είναι τα κράτη που έχουν χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης και παρέχουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα στις κινήσεις διεθνών κεφαλαίων και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη ευνοϊκή μεταχείριση έχουν […]

Εφοδιαστική Αλυσίδα / Αλυσίδα Προμηθειών (Supply chain)

Αλυσίδα προμηθειών είναι ένα δίκτυο το οποίο δημιουργείται μεταξύ διαφόρων εταιρειών που παράγουν, επεξεργάζονται και διανέμουν ένα εξειδικευμένο προϊόν. Η αλυσίδα προμηθειών (supply chain) περιλαμβάνει […]

Αποθεματικό Νόμισμα (Reserve currency)

Αποθεματικό νόμισμα είναι το ισχυρό νόμισμα στο οποίο τηρούνται κατά ένα σημαντικό μέρος τα συναλλαγματικά αποθέματα των κρατών και των κεντρικών τραπεζών, των διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών, των […]

Keiretsu (Keiretsu)

Keiretsu είναι ένας ιαπωνικός όρος που περιγράφει μια χαλαρή υπερσυγκέντρωση (conglomeration) εταιριών που οργανώνονται γύρω από μία τράπεζα ή μιας μεγάλη εταιρία που εκτελούν από κοινού διάφορα σχέδια και επιχειρηματικές κινήσεις με σκοπό […]

Τόκος (Interest)

Τόκος είναι το ποσό που καταβάλλεται από ένα δανειζόμενο σε ένα δανειστή σαν αμοιβή για τη χρήση των κεφαλαίων του δεύτερου. Γενικά διακρίνοτανι οι εξής ατηγορίες τόκων […]

Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες τόκων:

Νομισματικός Πληθωρισμός (Monetary inflation)

Νομισματικός πληθωρισμός είναι ο πληθωρισμός που δημιουργείται με τη μείωση των επιτοκίων και την υπερβολική αύξηση της κυκλοφορίας του χρήματος σαν μέτρο τόνωσης της οικονομίας συνήθως σε […]