Τραπεζικές Χορηγήσεις (Bank financing)

Τραπεζικές xορηγήσεις είναι μια βασική λειτουργία των τραπεζών και υλοποιείται με την παροχή πιστώσεων και δανείων. Βασικά είδη χορηγήσεων, από την άποψη της […]

Τραπεζική Κατάρρευση (Bank failure)

Τραπεζική κατάρρευση είναι ένα γεγονός που αντιμετωπίζεται πολύ αρνητικά σε μια οικονομία, αφού η αξιοπιστία των τραπεζών αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο τους. Μια πτώχευση μπορεί να οδηγήσει σε κρίσεις πανικού και […]

Τραπεζικές Καταθέσεις (Bank deposits)

Τραπεζικές καταθέσεις είναι η τοποθέτηση διαθέσιμων χρηματικών μέσων σε τράπεζες, με σκοπό την ασφάλεια των κεφαλαίων και το επιπλέον κέρδος από τους τόκους που θα προκύψουν. Οι τραπεζικές καταθέσεις συγκεντρώνουν […]

Τραπεζικό / Λογιστικό Χρήμα (Bank deposit money)

Τραπεζικό / Λογιστικό χρήμα είναι οι μεταφορές ποσών συμψηφιστικά με λογιστικές εγγραφές, για το χρήμα που δημιουργείται από τις τράπεζες χωρίς αντίκρισμα σε χρυσό ή μεταλλικά νομίσματα και χωρίς υποχρεωτική εξοφλητική ικανότητα.

Τραπεζική Χρηματοδότηση / Χορήγηση (Bank advance)

Τραπεζική χρηματοδότηση / χορήγηση είναι μια μορφή τραπεζικού δανεισμού η οποία πραγματοποιείται είτε με υπεραναλήψεις (overdrafts) από λογαριασμό καταθέσεων, είτε με λογαριασμό δανείου (loan account), ο οποίος χρεώνεται με το δάνειο αμέσως και […]

Τράπεζα (Bank)

Τράπεζα είναι ένα μεγάλο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο ασχολείται κατ’ επάγγελμα με το εμπόριο του χρήματος και την προσφορά ειδικών υπηρεσιών που έχουν […]

Ωρίμανση Balloon (Balloon maturity)

Ωρίμανση balloon (balloon maturity) είναι ένα δάνειο του οποίου η τελευταία δόση είναι σημαντικά υψηλότερη από όλες τις προηγούμενες. Η πιο συνηθισμένη χρήση αυτού του όρου συναντάται στις […]

Εξισορροπητικός Δανεισμός (Balancing borrowing)

Εξισορροπητικός δανεισμός είναι ο δανεισμός του Δημοσίου από το εξωτερικό προκειμένου να καλυφθεί τυχόν έλλειμμα που παρουσιάστηκε στο ισοζύγιο πληρωμών. Το ποσό του δανείου συνήθως ανέρχεται στο […]