Πτωτική Αγορά (αγορά-αρκούδα) (Bear market)

Πτωτική αγορά (bear market) είναι μια αγορά στην οποία οι τιμές όλων ή ορισμένων ομάδων χρεογράφων ή άλλων επενδυτικών εργαλείων πέφτουν ή αναμένεται ότι θα πέσουν και η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από έντονη απαισιοδοξία για το μέλλον της αγοράς.

Το φαινόμενο αυτό συνήθως απαντάται σε χρονικές περιόδους όπου:

Οι επενδυτές που παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά είναι γνωστοί ως επενδυτές-αρκούδα (bear).