Ability to pay (Ability to pay)

Ability to pay είναι η ικανότητα κάποιου να μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις του, όπως π.χ. να αποπληρώσει ένα δάνειο, να εξοφλήσει επιταγές, συναλλαγματικές κτλ.