Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Income statement)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) είναι μια έκθεση που περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημιές που έγιναν σε μια συγκεκριμένη λογιστική χρήση.

Το περιεχόμενο της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης διαιρείται σε δύο μέρη.

Στο πρώτο παραθέτονται τα στοιχεία των λογαριασμών των λειτουργικών εσόδων και των λειτουργικών εξόδων, δηλαδή των στοιχείων που προσδιορίζουν το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι λογαριασμοί των μη λειτουργικών (έκτακτων) εσόδων και κερδών και κατόπιν αυτούς των μη λειτουργικών εξόδων και ζημιών.

Κατάταξη λογαριασμών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Η κατάταξη των λογαριασμών των λειτουργικών εξόδων διαφέρει ανάλογα με το αν αυτά πρέπει να παρουσιασθούν κατά είδος ή κατά λειτουργία.

Κατάταξη εξόδων κατά είδος

Με αυτή τη μέθοδο τα έξοδα είναι κατανεμημένα κατά είδος (π.χ. ενοίκια, χρεωστικοί τόκοι, αποσβέσεις, έξοδα μεταφοράς κτλ) και αυτό συμβαίνει γιατί την επιχείρηση ενδιαφέρει το είδος του εξόδου και όχι ο σκοπός για τον οποίο έγινε.

Η παράθεση των εσόδων και των εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης πρέπει να είναι η εξής:

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων ή προϊόντων/παροχή υπηρεσιών
+ Έσοδα από λοιπές συνήθεις δραστηριότητες
– Έξοδα κατ’ είδος
= Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης

Κατάταξη εξόδων κατά λειτουργία

Τα έξοδα κατά λειτουργία παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ομαδοποιημένα σε δύο κατηγορίες.

  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας, λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης και της λειτουργίας διάθεσης αποθεμάτων
  2. Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας

Η κατάταξη στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης των λογαριασμών λειτουργικών εσόδων / εξόδων, κατά λειτουργία, είναι η εξής:

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων/παροχή υπηρεσιών
Κόστος πωληθέντων / πωλήσεων
= Μικτό αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης ——->Μικτό Κέρδος / Ζημιά
+ Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
– Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
– Έξοδα λειτουργίας ερευνών – ανάπτυξης
– Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
= Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης —> Λειτουργικά Έσοδα / Έξοδα
+ Πιστωτικοί τόκοι
+ Έσοδα από συμμετοχές και χρεόγραφα
+ Κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων
– Χρεωστικοί τόκοι
– Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων
– Ζημιές πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων
= Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης
ή Έσοδα/Έξοδα/Κέρδη/Ζημιές Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας
ή Κέρδη/Ζημιές Χρήσης προ Φόρων

Χαρακτηριστικά της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης

 

  • Ο τίτλος ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
  • Η λογιστική χρήση στην οποία αναφέρεται
  • Η νομισματική μονάδα

Παράδειγμα:

Katastasi Apotelesmaton Xrisis
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης