Ενεργητικό / Περιουσιακό Στοιχείο (Asset)

Ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονομικών πόρων οι οποίοι ανήκουν σε μία επιχείρηση και έχουν χρηματική αξία, ενώ αναμένεται να προσφέρει οικονομικά και άλλα οφέλη η εκμετάλλευση τους. […]

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (Share capital Increase)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι η αύξηση του μεγέθους του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας, είτε με την έκδοση νέων μετοχών είτε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών. […]

Θεωρία του Μπάνιου (Bathtub theorem)

Θεωρία του μπάνιου είναι η θεωρία σύμφωνα με την οποία το απόθεμα των έτοιμων προϊόντων και η διάθεση αυτών παρομοιάζεται με το νερό μιας μπανιέρας.
Με εισροή […]

Τμηματική Παραγωγή / Επεξεργασία (Batch production / processing )

Τμηματική παραγωγή είναι η παραγωγή στην οποία η πρώτη ύλη ενός προϊόντος παραλαμβάνεται για να επεξεργαστεί κατά τμήματα.

Basket Trade (Basket trade)

Basket trade είναι μια συναλλαγή στο χρηματιστήριο ή σε μια παράλληλη αγορά, η οποία περιλαμβάνει μια ομάδα αντικειμένων, αντί ενός μόνου, δηλαδή ένα καλάθι χρεογράφων.

Basket Pegger (Basket pegger)

Basket pegger είναι ένας όρος που αφορά μια οικονομία η οποία καθορίζει την ισοτιμία του εθνικού της νομίσματος σε σχέση μ’ ένα καλάθι νομισμάτων και όχι μόνο με ένα νόμισμα.

Καλάθι Νομισμάτων (Basket of currencies)

Καλάθι νομισμάτων είναι η σύνθεση μιας νομισματικής μονάδας ή ενός δείκτη από τα εθνικά νομίσματα διαφόρων χωρών, που μετέχουν στο καλάθι σε ποσοστό ανάλογο της αξίας του νομίσματός τους. Οι δείκτες που σχηματίζονται από αυτά τα καλάθια […]

Υπεράκτιες Εταιρείες (Offshore companies)

Υπεράκτιες εταιρείες είναι οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα και αναπτύσσουν τη δράση τους σε άλλες χώρες προκειμένου να […]