Above the market (Above the market)

Above the market είναι ο όρος ο οποίος αφορά τη λήψη μιας εντολής από έναν χρηματιστή να πωλήσει ένα χρεόγραφο (μετοχή ή ομόλογο) σε τιμή μεγαλύτερη από την τρέχουσα, την οποία προσφέρει η χρηματιστηριακή αγορά.