Αγοραία Ζήτηση / Συνολική Ζήτηση (Aggregate demand)

Αγοραία ζήτηση ή Συνολική ζήτηση ενός αγαθού είναι η άθροιση των ατομικών ζητήσεων του από τις διάφορες καταναλωτικές μονάδεs που εμφανίζονται στην αγορά, για ν’ αποκτήσουν το αγαθό αυτό.