Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (Gross national income)

Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα είναι το άθροισμα του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και του καθαρού εισοδήματος από το εξωτερικό σε τιμές συντελεστών παραγωγής, στο οποίο εάν προστεθούν οι καθαροί έμμεσοι φόροι έχουμε το ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές.

Το καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό αναφέρεται στη ροή εισοδημάτων από και προς την αλλοδαπή, τα οποία προέρχονται από επενδύσεις ή απασχόληση. Η έκταση αυτών των εισοδηματικών εισροών-εκροών καθορίζει και την απόκλιση μεταξύ εγχώριου και εθνικού προϊόντος μιας χώρας.

Οι οικονομολόγοι μετράνε το εθνικό εισόδημα κατά βάσιν με δυο μεθόδους:

 • Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ)
 • Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ)

Και τα δυο μετράνε το σύνολο της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Η διαφορά είναι ότι το ΑΕΠ μετράει την παραγωγή των πολιτών της χώρας, συμπεριλαμβάνοντας κέρδη εγχώριων εταιρειών από το εξωτερικό, ενώ το ΑΕγχΠ μετράει την παραγωγή στο εσωτερικό της χώρας περιλαμβάνοντας κέρδη που φεύγουν προς ξένους ιδιοκτήτες.

Συνήθως τα δυο μεγέθη είναι παραπλήσια εκτός από περιπτώσεις χωρών που έχουν υπερβολικά πολλές θυγατρικές ξένων εταιρειών, όπως για παράδειγμα η Ιρλανδία.

Το συνολικό εισόδημα εμφανίζεται σε διάφορες μορφές:

 • Καθαρό
 • Ακαθάριστο
 • Εγχώριο
 • Εθνικό
 • Προσωπικό
 • Διαθέσιμο
 • Σε τιμές συντελεστών παραγωγής (factor cost prices)
 • Σε αγοραίες τιμές (market prices)
 • Σε τρέχουσες τιμές (current prices)
 • Σε σταθερές τιμές (constant prices)

Εθνικό Προϊόν = Εθνικό Εισόδημα = Εθνική Δαπάνη

Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα = Καθαρό Εθνικό Εισόδημα + Απόσβεση