Άμεσες Επενδύσεις (Direct investment)

Άμεσες επενδύσεις είναι διασυνοριακές επενδύσεις με σκοπό την απόκτηση συμμετοχής, με ποσοστό τουλάχιστον 10% των κοινών μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου, σε επιχείρηση που εδρεύει σε άλλη οικονομία.

Περιλαμβάνουν μετοχικό κεφάλαιο, επανεπενδυθέντα κέρδη και άλλα κεφάλαια που συνδέονται με συναλλαγές μεταξύ εταιριών.