Αναλογικός Φόρος (Proportional tax)

Αναλογικός φόρος είναι το φορολογικό σύστημα σύμφωνα με οποίο τόσο οι φορολογούμενοι με υψηλό εισόδημα όσο και αυτοί με χαμηλό εισόδημα, θα πρέπει να φορολογούνται με το ίδιο ποσοστό του εισοδήματος τους.