Αναλογιστικές Αρχές (Actuarial principles)

Αναλογιστικές αρχές είναι οι αρχές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των καθαρών ασφαλίστρων σε μια αναλογιστική μελέτη.