Αναλογιστική /Ασφαλιστική Επιστήμη (Actuarial science)

Αναλογιστική /Ασφαλιστική επιστήμη είναι η επιστήμη που ασχολείται με τα μαθηματικά, τα ασφαλιστικά και τις πιθανότητες.