Αναλογιστικοί Πίνακες (Actuarial tables)

Αναλογιστικοί πίνακες είναι πίνακες θνησιμότητας που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρείες για να καθορίζουν τα ασφάλιστρα ζωής στα ασφαλιστικά συμβόλαια.