Αναλογιστής (Actuary)

Αναλογιστής είναι ο επιστήμονας ο οποίος εξειδικεύεται στην εφαρμογή του λογαριασμού των πιθανοτήτων στην ασφαλιστική επιστήμη και οικονομία.

Πρόκειται για εμπειρογνώμονα ειδικό στο μαθηματικό υπολογισμό ασφαλίσεων και ιδιαίτερα στη μελέτη της σχέσης μεταξύ των εισπραττομένων ασφαλίστρων και των αναμενόμενων κατ’ εκτίμηση καταβληθησόμενων αποζημιώσεων.

Ο αναλογιστής είναι εξειδικευμένος σε ανατοκισμούς, στη θεωρία των πιθανοτήτων και στη μελέτη των στατιστικών ζωής, νοσηρότητας, θνησιμότητας κλπ.