Ανάλυση Λογαριασμού (Account analysis)

Ανάλυση λογαριασμού είναι η αναλυτική πορεία ενός λογαριασμού από τον οποίο προέκυψε κέρδος ή ζημιά έπειτα από τις σχετικές συναλλαγές.

Εναλλακτικά, είναι ένα μηνιαίο έγγραφο που εκδίδει μια τράπεζα και το οποίο απεικονίζει με κάθε λεπτομέρεια την κίνηση ενός λογαριασμού.