Ανώτατο Όριο Αποζημίωσης (Aggregate limit of indemnity)

Ανώτατο όριο αποζημίωσης είναι το ανώτατο όριο της αποζημίωσης που προβλέπεται από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι του κινδύνου για τον οποίο έχει συνταχθεί.