Αντισυμβαλλόμενος (Counterparty)

Αντισυμβαλλόμενος είναι το έτερο μέλος που συμμετέχει σε μία χρηματοοικονομική ή άλλη συναλλαγή.

Παράδειγμα:
Για τη λήψη δανείου από μια τράπεζα τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη είναι η τράπεζα (πιστωτής) και ο πελάτης (οφειλέτης).