Απαιτούμενα Ρευστά Διαθέσιμα (Reserve requirements)

Ρευστά διαθέσιμα είναι καταθέσεις που έχουν δεχτεί οι τράπεζες αλλά δεν τις έχουν δανείσει.

Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες από την Κεντρική τράπεζα να κρατούν ένα ελάχιστο ποσοστό από τις καταθέσεις σε ρευστά διαθέσιμα και να δανείζουν το υπόλοιπο των καταθέσεων.

  • Μια αύξηση του απαιτούμενου ποσοστού μειώνει την προσφορά χρήματος.
  • Μια μείωση του απαιτούμενου ποσοστού αυξάνει την προσφορά χρήματος.