Απαλλαγή (Abatement)

Απαλλαγή (abatement) ονομάζεται η μείωση ή η αποφυγή πληρωμής φόρου, χρέους, ενοικίου, λογαριασμού ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης.

Χρησιμοποιείται συνήθως από τις κυβερνήσεις για να ενθαρρύνουν τους επενδυτές να στηρίξουν την εγχώρια οικονομία.

Παράδειγμα:
Μία χώρα μπορεί να προσφέρει μειωμένη φορολογία σε εταιρίες που έχουν την έδρα τους στη χώρα αυτή και απασχολούν ντόπιους.

Η απαλλαγή συμπεριλαμβάνεται ορισμένες φορές και ως όρος σε ένα συμβόλαιο, όπως είναι για παράδειγμα η ρήτρα απαλλαγής στα συμβόλαια μίσθωσης.