Απέκδυση Περιουσιακών Στοιχείων (Asset stripping)

Απέκδυση περιουσιακών στοιχείων είναι η εξαγορά μιας εταιρείας με στόχο το κέρδος από την πώληση των υποτιμημένων περιουσιακών της στοιχείων.