Αποδεκτό Επίπεδο Ποιότητας (Acceptable quality level (AQL))

Αποδεκτό επίπεδο ποιότητας είναι όρος ο οποίος αφορά το ποσοστό εκείνο των σκάρτων και άχρηστων προϊόντων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε μια διαδικασία παραγωγής.