Απόδοση Διαπραγματεύσιμων Πιστοποιητικών Καταθέσεων (Negotiable certificates of deposits return)

Κατά τον υπολογισμός της απόδοσης ενός διαπραγματεύσιμου πιστοποιητικού κατάθεσης πρέπει να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι διαπραγματεύεται στην δευτερογενή αγορά.

Η απόδοση υπολογίζεται με τον εξής τύπο:

Απόδοση διαπραγματεύσιμων πιστοποιητικών καταθέσεων (negotiable certificates of deposits return) - Ευρετήριο

όπου:
r = ετησιοποιημένη απόδοση ενός διαπραγματεύσιμου πιστοποιητικού κατάθεσης
P = ονομαστική αξία κατάθεσης
Po = τρέχουσα τιμή του διαπραγματεύσιμου πιστοποιητικού κατάθεσης
c = ετησιοποιημένο επιτόκιο κατάθεσης
σδ = συνολική διάρκεια (ημέρες) για το οποίο το πιστοποιητικό κατάθεσης έχει εκδοθεί
δ = αριθμός ημερών που απομένουν μέχρι τη λήξη του πιστοποιητικού κατάθεσης

Παράδειγμα:
Έστω αγορά ενός διαπραγματεύσιμου πιστοποιητικού κατάθεσης με συνολική διάρκεια 91 ημέρες, ετήσιο σταθερό επιτόκιο 7%, για 50.500€, ενώ η ονομαστική του αξία κατάθεσης ήταν 50.000€.

Αν απομένουν 61 ημέρες μέχρι τη λήξη της κατάθεσης η απόδοση του θα είναι:

r = [(50.000/50.500) * (1 + 0,07*(91/365))-1] * (365/61) = 0,044 = 4,4%

Θεωρητική τιμή διαπραγματεύσιμου πιστοποιητικού κατάθεσης

Η θεωρητική τιμή του πιστοποιητικού υπολογίζεται αν η παραπάνω εξίσωση λυθεί ως προς την τρέχουσα τιμή (Po).