Αποδοτέα Αιτία (Assignable cause)

Αποδοτέα αιτία είναι η αιτία η οποία προκαλεί μεταβολές στις τιμές των προϊόντων η οποία δεν είναι τυχαία, δηλαδή μπορεί να εξηγθεί ορθολογικά.