Απόλυτη Εκχώρηση (Absolute assignment)

Απόλυτη εκχώρηση είναι ο όρος που αφορά την οριστική και αμετάκλητη εκχώρηση σε τρίτο ενός δικαιώματος με ταυτόχρονη παραίτηση κάθε απαίτησης, τόσο αναδρομικά όσο και μελλοντικά.