Απόλυτη Χρεοκοπία (Absolute insolvency)

Απόλυτη χρεοκοπία είναι η πλήρης αδυναμία του οφειλέτη να εξοφλήσει τους πιστωτές του, ακόμη και αν ρευστοποιήσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.