Απορροφητική Κοστολόγηση (Absorption costing)

Απορροφητική κοστολόγηση είναι μια βασική αρχή κοστολόγησης, σύμφωνα με την οποία ενσωματώνονται στο κόστος της παραγωγής τα σταθερά και τα μεταβλητά κόστη κάθε μορφής.