Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης (Operating statement)

Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης είναι το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας της επιχείρησης μέσα σε ορισμένη χρονική περίοδο (π.χ. λογιστική χρήση).

Υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ λειτουργικών εσόδων και λειτουργικών εξόδων της συγκεκριμένης περιόδου.

Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης =
Λειτουργικά Έσοδα
– μη Λειτουργικά Έξοδα

Παράδειγμα:
Σε ένα supermarket το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης αποτελείται από: