Αποτελεσματικότητα (Efficiency)

Η αποτελεσματικότητα στην παραγωγή μπορεί να είναι είτε τεχνική είτε οικονομική:

1) Τεχνική αποτελεσματικότητα (technical efficiency)

Τεχνική αποτελεσματικότητα υπάρχει όταν μια επιχείρηση, στην προσπάθεια της να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, δεν σπαταλάει παραγωγικούς συντελεστές.

Σπατάλη υπάρχει όταν μια συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος θα μπορούσε να παραχθεί με μικρότερη ποσότητα από έναν ή περισσότερους από τους συντελεστές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του, χωρίς να απαιτείται αύξηση κάποιου άλλου συντελεστή.

Παράδειγμα:
Αν 10 μονάδες του προϊόντος Α παράγονται σήμερα με τη χρησιμοποίηση 12 μονάδων του συντελεστή Χ και 8 μονάδων του συντελεστή Ψ, ενώ θα ήταν δυνατόν η ίδια ποσότητα να παραχθεί με 10 μονάδες του Χ και 8 του Ψ, υπάρχει σπατάλη δύο μονάδων του συντελεστή Χ.

2) Οικονομική αποτελεσματικότητα (economic efficiency)

Οικονομικά αποτελεσματικοί είναι οι συνδυασμοί που είναι κατ’ αρχήν τεχνικά αποτελεσματικοί αλλά, επιπλέον, έχουν και το χαμηλότερο δυνατό χρηματικό κόστος για την παραγωγή κάθε συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντος.