Απόθεμα (Inventory)

Απόθεμα είναι οι πρώτες ύλες και τα αγαθά που βρίσκονται στις αποθήκες μιας εταιρείας ως αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας και είναι διαθέσιμα ή προετοιμάζονται προς πώληση.

Το απόθεμα μπορεί να αποτιμηθεί με διάφορες λογιστικές μεθόδους όπως στην τιμή κτήσης ή με την τρέχουσα τιμή της αγοράς και συλλογικά με διάφορες τεχνικές όπως τις FIFO και LIFO.