Ασφαλιστικός Κίνδυνος (Actuarial risk)

Ασφαλιστικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακοπής ενός ασφαλιστικού συμβολαίου ζωής που επέρχεται με τον θάνατο του ασφαλιζομένου και γενικά οποιοσδήποτε κίνδυνος καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Είδη Κινδύνου

Οι εταιρείες και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν διάφορα άλλα είδη κινδύνου ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους.

Μερικοί από τους οποίους είναι: