Ασφαλιστικός Πίνακας (Annuity table)

Ασφαλιστικός πίνακας είναι ο πίνακας που δείχνει την παρούσα αξία μιας νομισματικής μονάδας, που θα καταβάλλεται για ορισμένη διάρκεια ή ισοβίως στις ασφάλειες ζωής και σύνταξης.

Ο ασφαλιστικός πίνακας βασίζεται στο μέσο όρο ζωής και στα επιτόκια.