Ασύμμετρη Πληροφόρηση (Asymmetric information)

Ασύμμετρη πληροφόρηση είναι η αποκλειστική πληροφόρηση που κατέχουν ορισμένοι επενδυτές και αφορά τις αγορές συναλλάγματος, χρεογράφων και εμπορευμάτων, τις χρηματαγορές ή την οικονομική πορεία και τα πλάνα μιας επιχείρησης, χωρίς αυτή να είναι διαθέσιμη στο υπόλοιπο επενδυτικό κοινό.

Η ασύμμετρη πληροφόρηση μπορεί να προέλθει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτή, από εσωτερική πληροφόρηση.

Παράδειγμα:
Στη χρηματιστηριακή αγορά τα στελέχη μιας επιχείρησης μπορούν να γνωρίζουν την καλή πορεία ή τα άσχημα οικονομικά αποτελέσματα αυτής πριν να ανακοινωθούν δημόσια οι σχετικές λογιστικές καταστάσεις, ή μπορεί να γνωρίζουν τα διοικητικά στελέχη από πριν την πρόθεση του ΔΣ να διανείμει μεγάλο μέρισμα ή να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να διαρρεύσουν αυτή την πληροφόρηση σε τρίτους με αποτέλεσμα αυτοί να σπεύσουν να αγοράσουν μετοχές για να κερδίσουν αργότερα εφόσον η τιμή της μετοχής ανέβει.

Η συντριπτική όμως πλειοψηφία των μετόχων ή οι λοιποί επενδυτές αγνοούν αυτή την πληροφορία, άρα μιλάμε για ασύμμετρη πληροφόρηση.

Παράδειγμα 2:
Ασύμμετρη πληροφόρηση μπορεί να υπάρξει και στις αγορές συναλλάγματος όταν αυτή αφορά πληροφορίες για τις κινήσεις στις ισοτιμίες των νομισμάτων.

Εάν οι διαμορφωτές της αγοράς (market makers) αποφασίσουν ότι το ευρώ είναι υπερτιμημένο και πρέπει να αλλάξουν την κατανομή των διαθεσίμων τους υπέρ της λίρας, αυτοί που έχουν έγκαιρα αυτή την πληροφορία θα σπεύσουν να κάνουν το ίδιο για να επωφεληθούν αργότερα. Αντίθετα οι υπόλοιποι traders που αγνοούν την αλλαγή στρατηγικής των market makers θα αντιδράσουν με μεγάλη καθυστέρηση και είτε θα κερδίσουν λιγότερα είτε θα ζημιωθούν.

Εναλλακτικά, η ασύμμετρη πληροφηση μπορεί να αφορά πληροφορίες σε μια εμπορική συναλλαγή που είναι άνισα μοιρασμένες μεταξύ των συναλλασσόμενων μερών.

Παράδειγμα:
Ένας πωλητής αυτοκινήτων γνωρίζει πολύ καλύτερα την πραγματική αξία και την κατάσταση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου που πουλάει, έναντι ενός υποψήφιου αγοραστή.