Αυτόματη Μισθολογική Αναπροσαρμογή (Automatic wage adjustments)

Αυτόματη μισθολογική αναπροσαρμογή είναι μια ρήτρα σε σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με την οποία ο μισθός αναπροσαρμόζεται αυτόματα με βάση κάποιο τρίτο παράγοντα, όπως είναι ο πληθωρισμός, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, τα χρόνια υπηρεσίας κλπ.