Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (Share capital Increase)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι η αύξηση του μεγέθους του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας, είτε με την έκδοση νέων μετοχών είτε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών.

Η μέθοδος αυτή δίνει στους υφιστάμενους μετόχους το δικαίωμα εγγραφής στην έκδοση νέων μετοχών με αντάλλαγμα μετρητά, ενώ και νέοι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να γίνουν μέτοχοι.

Εναλλακτικά, το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί με την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές σε άλλη εταιρεία.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και Δικαίωμα Προτίμησης

Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει είτε µε δικαίωµα προτίµησης (stock options) των παλαιών µετόχων είτε µε περιορισµό ή κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων. Αυτό συµβαίνει σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις και η σχετική απόφαση λαµβάνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση περιορισµού ή κατάργησης του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, η αύξηση κεφαλαίου γίνεται

  • είτε με ιδιωτική τοποθέτηση, σε επιλεγµένους επενδυτές ή / και στο προσωπικό και συνεργάτες της εταιρίας,
  • είτε µε δηµόσια εγγραφή στο ευρύ επενδυτικό κοινό,
  • είτε µε συνδυασµένη προσφορά, δηλαδή ιδιωτική τοποθέτηση και δηµόσια προσφορά, που αποτελεί τη συνηθέστερη περίπτωση.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών

Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει εισροή νέων κεφαλαίων στην εταιρεία. Ουσιαστικά, πραγματοποιείται μόνο μια λογιστική εγγραφή με την οποία κεφαλαιοποιούνται αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ή από υπεραξία παγίων ή από κέρδη εις νέον κτλ.

Ο αριθμός μετοχών της εταιρίας αυξάνεται αλλά η καθαρή θέση της (ιδία κεφάλαια) μένει αμετάβλητη.