Backwardation (Backwardation)

Backwardation είναι το ποσό που καταβάλλεται σε έναν αγοραστή σαν διαφορά μεταξύ της τιμής τοις μετρητοίς και της τιμής επί πιστώσει.

Ειδικότερα αναφέρεται στις συναλλαγές με χρεόγραφα (στα Χρηματιστήρια Αξιών) και για εμπορεύματα (στα Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων) και αφορά το ποσό που επιβαρύνεται ο πωλητής για την καθυστέρηση ή αναβολή παράδοσης των αξιών στον αγοραστή μέχρι την επόμενη μέρα εκκαθάρισης.