Compound option (Compound option)

Compound option είναι ένα σύνθετο εξωτικό δικαίωμα προαίρεσης επί ενός άλλου συμβολαίου (option-on-an-option).

Το compound option μπορεί να είναι:

  • a call-on-a-call το οποίο παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει π.χ μέσα σε ένα μήνα ένα άλλο option που λήγει 6 μήνες μετά την εκπνοή του πρώτου option
  • a put-on-a-call που δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να πωλήσει πχ σε ένα μήνα ένα άλλο option που λήγει 6 μήνες μετά την εκπνοή του πρώτου option

Χρησιμοποιείται κυρίως από επιχειρήσεις για να καλύψουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο σε περίπτωση εξαγοράς ξένων επιχειρήσεων όταν η εξαγορά είναι αβέβαιη.

Τα πλέον γνωστά εξωτικά options είναι τα εξής: