Δασμός Anti-dumping (Anti-dumping duty)

Δασμός anti-dumping είναι ένας δασμός ο οποίος υπολογίζεται ως ποσοστό επί της τιμολογιακής αξίας ενός εμπορεύματος με σκοπό να αποτρέψει το dumping.