Δεδουλευμένα Έξοδα (Accrued expense / charges)

Δεδουλευμένα έξοδα είναι οφειλόμενα έξοδα που η εξόφλησή τους γίνεται με καθυστέρηση σε καθορισμένες ημερομηνίες, π.χ. ενοίκια.