Δεδουλευμένο Εισόδημα / Δεδουλευμένα Έσοδα (Accrued income)

Δεδουλευμένα έσοδα είναι το εισόδημα που δημιουργήθηκε σε μια διαχειριστική χρήση και το οποίο δεν έχει εισπραχθεί μέσα στη χρήση που δημιουργήθηκε.