Δευτερογενής Αγορά (Secondary market)

Δευτερογενής αγορά, σε αντίθεση με την πρωτογενή, είναι η αγορά όπου διαπραγματεύονται χρεόγραφα παλαιοτέρων εκδόσεων. Δεν δημιουργούνται δηλαδή νέα αξιόγραφα και οι διαπραγματεύσεις γίνονται μεταξύ των επενδυτών.

Πλεονεκτήματα δευτερογενούς αγοράς

Τα βασικά πλεονεκτήματα και η συνεισφορά μίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσματικά για την οικονομία μίας χώρας είναι ότι:

Η ρευστότητα αυτή βοηθά και στην επιτυχία της πρωτογενούς αγοράς αφού ο επενδυτής ξέρει ότι υπάρχει μια καλά οργανωμένη δευτερογενής αγορά για το νέο χρεόγραφο και δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να μην μπορεί να μεταπωλήσει το χρεόγραφο που αγόρασε.