Δημοσιονομικό Ελλειμμα / Πλεόνασμα (Fiscal deficit / surplus)

Δημοσιονομικό πλεόνασμα είναι η θετική διαφορά μεταξύ δημόσιων εσόδων και δημοσίων εξόδων.

Αντιθέτως, όταν τα δημόσια έξοδα είναι μεγαλύτερα από τα δημόσια έσοδα, υπάρχει δημοσιονομικό έλλειμμα.