Δοκιμασία Δεξιοτήτων (Aptitude test)

Δοκιμασία δεξιοτήτων είναι ένα τεστ που δείχνει την καταλληλότητα ενός ατόμου για να προσληφθεί ή να προαχθεί σε μία επαγγελματική θέση.