Εισαγωγές (Imports)

Εισαγωγή ονομάζεται η διαδικασία μεταφοράς προϊόντων, εμπορευμάτων και ανθρώπων από μία ξένη χώρα σε μία άλλη όπου τα προϊόντα θα επεξεργαστούν, θα χρησιμοποιηθούν, θα πωληθούν ή θα επανεξαχθούν.

Παράδειγμα:
Μία τηλεόραση που κατασκευάστηκε στην Ιαπωνία, για να πουληθεί στην Ιταλία θα πρέπει ο έμπορος να την κάνει εισαγωγή.

Οι εισαγωγές είναι το αντίθετο των εξαγωγών και επηρεάζουν το εμπορικό ισοζύγιο.

Εμπόδια ελεύθερου εμπορίου

Εμπόδια ελεύθερου εμπορίου θεωρούνται γενικά οι κυβερνητικοί νόμοι, κανονισμοί, πολιτικές ή πρακτικές που είτε προστατεύουν τα εγχώρια προϊόντα από τον αλλοδαπό ανταγωνισμό ή τεχνητά προωθούν τις εξαγωγές συγκεκριμένων εγχώριων προϊόντων.

Τα πιο κοινά εμπόδια που θέτουν οι χώρες είναι μέτρα και πολιτικές που περιορίζουν, απαγορεύουν ή εμποδίζουν τις διεθνείς ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών όπως