Εναλλακτική Χορηγία (Alternate sponsorship)

Εναλλακτική χορηγία είναι η χρηματοδότηση ενός διαφημιστικού προγράμματος από δύο συγχρόνως χορηγούς, οι οποίοι εναλλάσσονται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.