Εναλλακτική Υπόθεση (Alternative hypothesis)

Εναλλακτική υπόθεση είναι ένας στατιστικός όρος (Η1), ο οποίος χρησιμοποιείται στον έλεγχο των στατιστικών υποθέσεων κατά τη διάρκεια μιας έρευνας.