Ενεργητική Αποταμίευση (Active saving)

Ενεργητική αποταμίευση είναι η αποταμίευση η οποία γίνεται για τη δημιουργία ενός κεφαλαίου προκειμένου να επενδυθεί όταν κριθεί σκόπιμο.