Ενεργό Εισόδημα (Active income)

Ενεργό εισόδημα είναι το εισόδημα από μισθούς, ημερομίσθια και εν γένει αμοιβές, που προέρχονται από εξαρτημένη εργασία.

Το αντίθετο είναι το παθητικό εισόδημα (passive income).