Εντολή Διαχείρισης (Administration order)

Εντολή διαχείρισης (administration order) είναι μια αίτηση που γίνεται σε δικαστήριο από τους πιστωτές μιας επιχείρησης για τον διορισμό Επιτρόπου, ο οποίος θα διαχειρίζεται πλέον και θα διοικεί την επιχείρηση εξασφαλίζοντας έτσι τα συμφέροντά τους.